您目前的位置: 首页» TI??NG VI??T
 T?ng quan

Thành l?p vào n?m 1951, tr??ng ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i là m?t tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m qu?c gia lâ?y ca?c chuyên ngành kinh t?, qu?n tr? kinh doanh, lu?t, v?n h?c vv...la?m li?nh v??c nghiên c??u then chô?t. K? t? khi ???c thành l?p, ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i gi? v?ng kh?u hi?u c?a tr??ng “Bác h?c, Thành tín, Tìm tòi, Th?c hành”, không ng?ng ph?n ??u, quy?t tâm sáng t?o.

Hi?n nay, nha? tr???ng có 15 h?c vi?n, 1 vi?n ?ào t?o sau ??i h?c và m?t bô? môn gia?o d?c th? thao, ?ã m? 1440 môn h?c b?c c? nhân, 1000 môn h?c b?c th?c s? và 100 môn h?c b?c ti?n s?.

N?m 1989, ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i tr?? tha?nh tr??ng ??i h?c ??u tiên c?a Trung Qu?c co? thi?t l?p H?i ??ng Qu?n tr? nhà tr??ng. Các thành viên c?a H?i ??ng Qu?n tri? nhà tr??ng ??u ??n t? B? Kinh t? Mâ?u di?ch ??i ngo?i (ti?n thân c?a B? Th??ng m?i), các công ty th??ng m?i qu?c doanh, T?ng c?c H?i quan Trung Qu?c, Ngân hàng Trung Qu?c, Công ty B?o hi?m Nhân dân Trung Qu?c và H?i doanh nghi?p H?ng Kông. Ông Lý Lam Thanh, nguyên Phó Th? t??ng Qu?c v? vi?n ??m nhi?m ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? nhà tr??ng kho?a ??u. Bà Ngô Nghi, nguyên Phó Th? t??ng Qu?c v? vi?n ??m nhi?m ch? ti?ch H?i ??ng Qu?n tr? nhà tr??ng kho?a th? hai.

??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i h?t s?c coi tr?ng vi?c tri?n khai h?p tác qu?c t? v?i các tr??ng ??i h?c trên th? gi?i. Hiên nay, nha? tr???ng ?ã thi?t l?p quan h? ??i tác h?p tác v?i h?n 120 tr??ng ??i h?c n??c ngoài và t? ch?c qu?c t?.

Nh?ng m?c l?ch s? quan tr?ng

N?m 1951, ti?n thân c?a ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i, “Tr??ng Cán b? Th??ng m?i cao c?p” ???c thành l?p, d??i s? lãnh ??o c?a B? Kinh t? Mâ?u di?ch ??i ngo?i.

N?m 1954, kho?a l?u h?c sinh ??u tiên nh?p h?c.

N?m 1960, tr??ng ???c ch?n vào danh sách ??i h?c tr?ng ?i?m qu?c gia b?i nh?ng d? án nghiên c?u xu?t s?c.

N?m 1984, tr??ng ??i tên thành ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i.

N?m 1989, ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i tr? thành tr??ng ??i h?c ??u tiên c?a Trung Qu?c có thiê?t lâ?p H?i ??ng Qu?n tr? nhà tr??ng.

N?m 1997, tr??ng ???c ch?n vào danh sách các tr??ng ??i h?c xây d?ng tr?ng ?i?m c?a “Công trình 211”. “Công trình 211” là m?t d? án Chính ph? nh?m xây d?ng 100 tr??ng ??i h?c ch?t l??ng cao trong th? k? 21.

N?m 2000, ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i sát nh?p v?i H?c vi?n Tài chính Ti?n t? Trung Qu?c, do B? Giáo d?c qu?n lí, tr? thành m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c tr?c thu?c B? Giáo d?c.

N?m 2010, Qu? Giáo d?c ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i ???c thành l?p, nh?m huy ??ng v?n, nh?n quyên góp, ?ng h? nh?ng d? án xây d?ng và ho?t ??ng công ích liên quan ??n giáo d?c.

N?m 2010, B? Giáo d?c và B? Th??ng m?i t? ch?c L? ký hi?p ??nh t?i B?c Kinh, h?p tác chung s?c xây d?ng ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i.

 

S? li?u

??i ng? cán b? gi?ng d?y

1014 giáo viên Trung Qu?c, 138 giáo viên n??c ngoài (trong ?ó g?m 38 gi?ng viên chuyên trách, 100 gi?ng viên kiêm nhi?m).

??i ng? cán b? qu?n lý và h?u c?n

685 ng??i

Th?i khoá bi?u

M?i h?c k? bao g?m 18 tu?n và m?t kho?a h?c mùa hè kéo dài m?t tháng

Chuyên ngành ?ào t?o

39 chuyên ngành b?c c? nhân

73 chuyên ngành b?c th?c s?

32 chuyên ngành b?c ti?n s?

Tr? l??ng sách

1,6 tri?u cu?n

S? sinh viên chính quy

Sinh viên Trung Qu?c: sinh viên ?a?i ho?c 8423 ng???i, ho?c viên cao ho?c va? nghiên c?u sinh 4826 ng???i ( trong ?o? co? 611 nghiên c??u sinh).

L?u h?c sinh: ??n t? 129 n??c, t?ng s? 3100 ng??i.

 

Tính ??n tháng 9 n?m 2014, v? t? l? sinh viên ra tr??ng có vi?c làm:

Sinh viên t?t nghi?p 97,81%;

Ho?c viên cao ho?c va? nghiên c?u sinh t?t nghi?p 99,22%.

 

Tính ??n tháng 9 n?m 2014, v? h?p tác qu?c t?:

?ã ký 200 b?n biên b?n ghi nh? và tho?a thu?n v?i 133 ??i tác h?p tác c?a 41 qu?c gia và khu v??c.

H?c vi?n Kh?ng T?

??n n?m 2014, ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i ?ã xây d?ng 7 H?c vi?n Khô?ng T? t?i các n??c Nh?t B?n, Nga, Hy L?p, Mêhicô, Hoa K?, Braxin và Anh. Hanban Trung Quô?c ?a? phê chuâ?n nha? tr???ng xây d??ng mô?t Ho?c viê?n Khô?ng T?? m??i ta?i Malawi (châu Phi) va?o n?m 2014.

Ti?n quyên góp ???c nh?n ti?nh ?ê?n tha?ng 9 n?m 2014

T?ng s? v??t qua 210 tri?u Nhân dân t?.

 

Ch??ng trình ?ào t?o

??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i ?ã thi?t l?p ca?c ch??ng trình ?ào t?o c? nhân, th?c s? và ti?n s? v?i nhi?u chuyên ngành ?ào t?o nh? kinh t?, qu?n lý kinh doanh, lu?t, ngôn ng? h?c vv... Trong ?ó có 4 chuyên ngành, c? th? là th??ng m?i qu?c t?, lu?t kinh t? qu?c t?, ti?ng Anh và qu?n tr? kinh doanh qu?c t?, n?m trong D? án xây d?ng chuyên ngành tr?ng ?i?m “Công trình 211” c?a nhà n??c.

Ngoài ra, nhà tr??ng c?ng cung c?p nh?ng ch??ng trình ?ào t?o dành cho ?ào t?o chuyên ngành, ?ào t?o t? xa, ?ào t?o qu?n tr? doanh nghi?p cao c?p vv..., nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?a các doanh nghi?p, ca?c ??n vi? s?? nghiê?p trong và ngoài n??c, các chuyên gia h?c gi? và ngu?n nhân l?c cao c?p.

 

Nghiên c?u khoa h?c

T? khi thành l?p va?o n?m 1951, ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i luôn luôn c?ng hi?n h?t mình cho s? nghi?p th??ng m?i ??i ngo?i c?a Trung Qu?c, và nhanh chóng tr? thành cánh chim ??u ?àn trong l?nh v?c nghiên c?u và gi?ng d?y ngành th??ng m?i qu?c t? và kinh t? h?c trong n??c. ??n nay, nhà tr??ng ?ã s? h?u 80 ??n v? và trung tâm nghiên c?u.

Nha? tr???ng tích c?c tri?n khai h?p tác v?i Chính ph?, các ??n v? doanh nghi?p và s? nghi?p, các t? ch?c qu?c t?, nh?ng ??i tác h?p tác c?a tr??ng bao g?m H?i ngh? Liên Hi?p Qu?c v? Th??ng mai và Phát tri?n, T? ch?c Th??ng m?i Th? gi?i, Liên minh Châu Âu, Ngân hàng Phát tri?n Châu Á, và Di?n ?àn Châu Á Bác Ngao.

Nha? tr???ng m?i n?m t? ch?c g?n 30 cu?c to?a ?àm và h?i th?o, nhà xu?t b?n c?a tr??ng m?i n?m xu?t b?n g?n 100 lo?i sách giáo trình, bài gia?ng ?i?n t??, lu?n v?n và t?p chí khoa ho?c. T? n?m 2006 ??n n?m 2011, ??i ng? giáo viên c?a tr??ng t?ng c?ng xu?t b?n phát hành 1110 ??u sách chuyên lu?n và 5120 ba?i v?n.

 

H?p tác và giao l?u qu?c t?

??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i h?t s?c coi tr?ng h?p tác và giao l?u qu?c t?. Hi?n nay nha? tr??ng ?ã thi?t l?p quan h? ??i tác h?p tác chính th?c v?i h?n 120 tr??ng ??i h?c và t? ch?c qu?c t? trên th? gi?i. Nha? tr???ng ?a? triê?n khai ha?ng loa?t các hoa?t ?ô?ng giao l?u v?n ho?a va? ?ê? ta?i nghiên c??u khoa ho?c ?? n???c ngoa?i v??i ca?c ?ô?i ta?c, ti?ch c??c u?ng hô? sinh viên trong va? ngoa?i n???c trao ?ô?i, giao l?u v??i nhau, nh??m bô?i d???ng tâ?m nhi?n quô?c tê? cu?a sinh viên. N?m 2011, nha? tr???ng co? h?n 600 sinh viên tham gia ca?c d?? a?n giao l?u v??i n???c ngoa?i.

Sinh viên qu?c t?

N?m 1954, kho?a l?u h?c sinh ??u tiên nh?p h?c, ?ây là m?c ?ánh d?u tr??ng ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i tr? thành m?t trong nh?ng tr??ng h?c ??u tiên ti?p nh?n l?u h?c sinh ? Trung Qu?c.

Hi?n nay, có h?n 3000 l?u h?c sinh ??n t? h?n 125 n??c ?ang theo h?c ? tr??ng.

Cung c?p d?ch v? gi?ng d?y v?n ho?a ti?ng Hán mang tính toàn c?u

??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i là c? s? c?a Trung tâm Gi?ng d?y và Khai thác Tài nguyên Ti?ng Hán Th??ng m?i Qu?c t?. D??i s? lãnh ??o c?a V?n phòng H?i ??ng ti?ng Hán Trung Qu?c, Trung tâm không ng?ng ??y m?nh s? phát tri?n c?a d?y h?c ti?ng Hán cho ng??i n??c ngoài, t?ng b??c hình thành h? th?ng chuyên ngành ti?ng Hán th??ng m?i qu?c t? hoàn thi?n. D?a vào th? m?nh chuyên ngành c?a ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i, Trung tâm ?a? ?ào t?o giáo viên, xu?t b?n sách giáo trình và tài li?u d?y h?c ?i?n t??, t? ch?c nh?ng ho?t ??ng h?i ngh? và h?i th?o khoa h?c gi?a các n?n v?n ho?a trong và ngoài n??c, cung c?p d?ch v? d?y h?c toàn c?u ho?a, và nh?n t? ch?c cu?c thi HSK và BCT.

Nha? tr???ng c?ng là c? s? c?a Trung tâm B?c Kinh (The Beijing Center). Trung tâm B?c Kinh nh?m giúp sinh viên M? sang Trung Qu?c l?u h?c, Trung tâm l?u tr? m?t s? l??ng l?n sách gi?i thi?u Trung Qu?c vi?t b?ng ti?ng Anh v?i m?c ?ích giúp sinh viên t?ng thêm hi?u bi?t v? Trung Qu?c.

Cu?c s?ng trong tr??ng

H?c b?ng và tài tr?

Nh?m giúp ?? sinh viên tr??ng thành và phát tri?n, ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i ?ã thi?t l?p Phòng qu?n lý sinh viên, Trung tâm ch? ??o vi?c làm, Trung tâm h? tr? sinh viên, Trung tâm l?p nghi?p và sáng t?o và Hô?i sinh viên.

Nha? tr???ng m?i n?m c?p g?n 1 tri?u Nhân dân t? cho qu? h?c b?ng và tài tr?, l?u h?c sinh có th? xin h?c b?ng Chính ph? Trung Qu?c, h?c b?ng Thành ph? B?c Kinh và h?c b?ng ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i.

V??n tr??ng và các ho?t ??ng c?a sinh viên toàn c?u ho?a

??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i n?m ? qu?n Tri?u D??ng n?i tràn ??y s?c phát tri?n kinh t? và s?c ?nh h??ng qu?c t?, ?i?u này t?o ?i?u ki?n cho sinh viên ???c có c? h?i ti?p c?n nh?ng ho?t ??ng th??ng m?i qu?c t? và các ho?t ??ng giao l?u gi?a các n?n v?n hoá, b?i d??ng k? n?ng làm vi?c ??c l?p và t?m nhìn qu?c t?.

Hi?n nay, ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i có 77 ?oàn th? sinh viên, thu hút s? tham gia c?a nhi?u sinh viên trong và ngoài n??c. Nh?ng ?oa?n thê? này ?ã t? ch?c hàng tr?m các cu?c ho?t ??ng giao l?u gi?a các n?n v?n hoá và bu?i gi?ng h?c thu?t, bao g?m Festival V?n hóa Qu?c t?, Di?n ?àn ??i s? và Tu?n Giao l?u V?n ho?a Qu?c t?. Hàng n?m, nhà tr??ng m?i hàng tr?m cán b? công ch?c c?a các b? ngành Chính ph? và t? ch?c qu?c t?, giáo s? n?i ti?ng c?a các tr??ng ??i h?c hàng ??u và giám ??c cao c?p c?a các công ty xuyên qu?c gia m? bu?i thuy?t trình ho?c h?i th?o cho sinh viên.

C?u sinh viên

T? khi ???c thành l?p, ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i không ng?ng ?óng góp vào công cu?c b?i d??ng ?ào t?o ngu?n nhân l?c tr? c?t c?a nhà n??c, nhà tr??ng ?ã ???c phong là C? s? ?ào t?o công ch?c ch?t l??ng cao c?a B? Th??ng m?i. Ngoài ra, sinh viên t?t nghi?p c?a nha? tr???ng ?ang phát huy tác d?ng quan tr?ng trong các ngành ngh?, nh? các b? ngành Chính ph?, các c? quan h?i quan Trung Qu?c, các ??i s? qua?n Trung Qu?c t?i n??c ngoài, các tr??ng ??i h?c, các công ty xuyên qu?c gia và nh?ng t? ch?c qu?c t? nh? T? ch?c Th??ng m?i Th? gi?i, Qu? Ti?n tê? Qu?c t?, Ngân hàng Th? gi?i.

Các c?u sinh viên n?i ti?ng:

Ø  Lâm Ki?n H?i, T?ng th? ký Qu? Ti?n t? Qu?c t? (IMF)

Ø  Th?ch Qu?ng Sinh, nguyên B? tr??ng b? Kinh t? Mâ?u di?ch ??i ngo?i

Ø  Chu V?n Tr?ng, nguyên ??i s? Trung Qu?c t?i Hoa k?

Ø  Cao Tây Khánh, T?ng giám ??c Công ty TNHH ??u t? Trung Qu?c (CIC)

Ø  T? Hoán Võ, nguyên ??i s? Trung Qu?c t?i Ba Lan

B?n ??

 

Liên h?

??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i

??a ch?: S?10 ???ng Hu? Tân ?ông-qu?n Tri?u D??ng-B?c Kinh-Trung Qu?c

Mã b?u chính: 100029

Fax: +86 (10) 64493860

Website: www.uibe.edu.cn

Website dành cho l?u h?c sinh: www.uibe.cn

 

 Ho?c viê?n Ngoa?i ng?? cu?a ?a?i ho?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i

 

 

Ti?n thân c?a H?c vi?n Ngo?i ng? c?a ??i h?c Kinh t? M?u d?ch ??i ngo?i là Khoa 2 Ngoa?i ng?? thu?c Ho?c viê?n Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i, ???c tha?nh lâ?p va?o n?m 1954. Ho?c viê?n Ngoa?i ng?? hiê?n co? m???i chuyên nga?nh la? tiê?ng A? Râ?p, tiê?ng Pha?p, tiê?ng ???c, tiê?ng Y?, tiê?ng Nhâ?t, tiê?ng Triê?u Tiên, tiê?ng Nga, tiê?ng Tây Ban Nha, tiê?ng Viê?t va? tiê?ng Bô? ?a?o Nha. Ngoa?i tiê?ng Bô? ?a?o Nha ra, ca?c chuyên nga?nh kha?c ?ê?u ????c m?? va?o nh??ng n?m 50 cu?a thê? ky? XX, ?ê?n nay ?a? co? li?ch s?? h?n n??a thê? ky?. Tiê?ng A? Râ?p, tiê?ng Tây Ban Nha, nho?m ca?c th?? tiê?ng không phô? biê?n (bao gô?m tiê?ng Triê?u Tiên, tiê?ng Y?, tiê?ng Viê?t, tiê?ng Bô? ?a?o Nha), và tiê?ng Nhâ?t ?ê?u la? chuyên nga?nh ???c s??c câ?p nha? n???c, trong ?o? tiê?ng A? Râ?p, tiê?ng Tây Ban Nha và nho?m ca?c th?? tiê?ng không phô? biê?n co?n la? chuyên nga?nh ???c s??c câ?p tha?nh phô? B??c Kinh.

Ho?c viê?n hiê?n ?a?o ta?o chuyên nga?nh tri?nh ?ô? tiê?n si? nga?nh khoa ho?c câ?p II la? “Nghiên c??u ngoa?i ng?? th??ng ma?i” (????c ???t ??c l?p d???i chuyên nga?nh tri?nh ?ô? tiê?n si? nga?nh khoa ho?c câ?p I “Kinh tê? ho?c ??ng du?ng”), chuyên nga?nh tri?nh ?ô? tha?c si? nga?nh khoa ho?c câ?p I “Ngôn ng?? va? v?n ho?c n???c ngoa?i”, 9 chuyên nga?nh tri?nh ?ô? tha?c si? nga?nh khoa ho?c câ?p II la? “Ngôn ng?? va? v?n ho?c tiê?ng Nhâ?t”, “Ngôn ng?? va? v?n ho?c tiê?ng A? Râ?p”, “Ngôn ng?? va? v?n ho?c tiê?ng ???c”, “Ngôn ng?? va? v?n ho?c tiê?ng Tây Ban Nha”, “Ngôn ng?? va? v?n ho?c tiê?ng Nga”, “Ngôn ng?? va? v?n ho?c tiê?ng Pha?p”, “Ngôn ng?? va? v?n ho?c A? Phi”, “Ngôn ng?? va? v?n ho?c châu Âu”, “Ngôn ng?? ho?c vê? ca?c th?? tiê?ng n???c ngoa?i va? ngôn ng?? ho?c ??ng du?ng”.

Trong h?n n??a thê? ky? tr? l?i ?ây, m???i chuyên nga?nh cu?a Ho?c viê?n Ngoa?i ng?? ?a? ?a?o ta?o ???c ha?ng nghi?n sinh viên tô?t nghiê?p ra tr???ng cho ??t n???c, ho? la?m viê?c trong ca?c nga?nh nghê?, nhâ?t la? trong ca?c li?nh v??c kinh tê? co? liên quan ?ê?n n???c ngoa?i, phâ?n l??n tr?? tha?nh ng???i la?nh ?a?o va? cán b? nghi?p v? cô?t ca?n cu?a ca?c ??n v? c? quan. Vi? du? nh?, Th?ch Qu?ng Sinh, nguyên B? tr??ng B? Kinh t? Mâ?u di?ch ??i ngo?i; Tô?ng Ha?i, Pho? Ti?nh tr???ng Ti?nh Qua?ng ?ông; Ta?o Vê? Châu, Pho? Tô?ng th? ky? U?y ban th???ng vu? ?a?i hô?i ?a?i biê?u nhân dân toa?n quô?c; Qua?ch Ly?, Pho? Chu? nhiê?m V?n pho?ng liên la?c cu?a Chi?nh phu? Trung ??ng ta?i ???c khu ha?nh chi?nh Hô?ng Kông.

M???i khoa cu?a Ho?c viê?n phâ?n l??n la? u?y viên tri? s?? ho??c u?y viên th???ng vu? cu?a ca?c Hô?i nghiên c??u da?y ho?c va? Hô?i nghiên c??u v?n ho?c toa?n quô?c vê? chuyên nga?nh mi?nh. Ngoa?i ra, khoa tiê?ng Nhâ?t co?n la? ??n vi? tha?nh viên cu?a Hô?i nghiên c??u tiê?ng Nhâ?t th??ng ma?i quô?c tê? Trung Quô?c. Hiê?n gi?? ca?c gia?o s? cu?a Ho?c viê?n co? ?a?m nhiê?m u?y viên tri? s??, u?y viên th???ng vu?, tô?ng th? ky?, pho? chu? ti?ch, chu? ti?ch v.v. trong ca?c ?oa?n thê? ho?c thuâ?t cu?a chuyên nga?nh mi?nh.

Trong li?ch s?? pha?t triê?n ca?c chuyên nga?nh cu?a Ho?c viê?n, co? ha?ng loa?t chuyên gia, ho?c gia? nô?i tiê?ng t??ng gia?ng da?y ta?i ?ây, nh? Trâ?n ?a?o, Tô?ng V?n Quân, Thâ?m ?a?t Minh, Tr??ng Hu?ng Vu?, Triê?u Nhuâ?n, Kh??ng Ti?n ?a?o, Tiêu Thiên H??u, v.v. Hiê?n nay, Ho?c viê?n co? mô?t ?ô?i ngu? gia?ng da?y va? nghiên c??u khoa ho?c v??i th??c l??c kha? ma?nh. Cu? thê? co? 79 gia?o viên, bao gô?m 20 gia?o s?, 31 pho? gia?o s?. Trong ?o? co? 42 gia?o viên la? tiê?n si?, chiê?m 53,16%. ??i ng? gia?o viên c?a H?c vi?n th???ng xuyên ?i da?y ho?c ?? n???c ngoa?i va? tham gia ca?c hô?i tha?o khoa ho?c quô?c tê?, co? h?n 90% gia?o viên t??ng l?u ho?c ho??c tiê?n tu ?? n???c ngoa?i. Nhiê?u ng???i ?ã t??ng ????c ca?c n???c nói nh??ng th?? tiê?ng chuyên ngành mình nghiên c?u gi?ng d?y khen th???ng va? ????c ca?c nha? la?nh ?a?o nha? n???c ?ó ?ón tiê?p thân mâ?t vi? nh??ng cô?ng hiê?n nô?i bâ?t cu?a h? trong gia?ng da?y va? nghiên c??u khoa ho?c. Hiê?n gi?? ca?c gia?o viên cu?a Ho?c viê?n co? nhâ?n la?m h?n 10 ?ê? ta?i nghiên c??u khoa ho?c xa? hô?i câ?p nha? n???c va? câ?p ti?nh.

Sinh viên cu?a Ho?c viê?n ?ê?n t?? kh??p n?i trong c? n???c v?i châ?t l???ng cao. Ho?c viê?n hiê?n co? h?n 800 sinh viên va? h?n 100 ho?c viên cao ho?c, nghiên c??u sinh. Mô hi?nh ?a?o ta?o nhân ta?i kiê?u ph??c h??p quô?c tê? ho?a, ???c s??c chuyên nga?nh ngoa?i ng?? cô?ng thêm kinh tê? th??ng ma?i, ?u thê? song ng?? la? ngoa?i ng?? chuyên nga?nh va? tiê?ng Anh tri?nh ?ô? câ?p 6, ?i?u này khi?n cho sinh viên tô?t nghiê?p Ho?c viê?n nga?y ca?ng dành ????c s? ?u ái c?a ca?c ??n vi? tuyê?n d?ng lao ?ô?ng. Ho?c viê?n râ?t coi tro?ng da?y ho?c qua th??c tiê?n, hiê?n co? m?t c? s?? ?a?o ta?o nhân ta?i ngoa?i tr???ng câ?p tha?nh phô? B??c Kinh, sáu c? s?? th??c tâ?p chuyên môn. Trong qua? tri?nh ?a?o ta?o, Ho?c viê?n co? gâ?n n??a sinh viên co? c? hô?i ?i du ho?c, th??c tâ?p ho??c tham gia ca?c hoa?t ?ô?ng giao l?u v?n ho?a ?? n???c ngoa?i.

 

 

Liên h?

Ho?c viê?n Ngoa?i ng??, ??i h?c Kinh tê? Mâ?u di?ch ?ô?i ngoa?i

??a ch?: S? 10 ???ng Hu? Tân ?ông, qu?n Tri?u D??ng, B?c Kinh, Trung Qu?c

Mã b?u chính: 100029

Fax: +86 (10) 64493206

?T: +86 (10) 64493211

Website: sfs.uibe.edu.cn

 

 KHOA TIÊ?NG VIÊ?T

Chu? nhiê?m khoa: Nhiê?p Tân

Pho? gia?o s?: Nhiê?p Tân

Tr?? gi?ng: Ly? Ca?t, Th???ng Phong

Chuyên nga?nh tiê?ng Viê?t ???c sa?ng lâ?p t?? n?m 1952, la? mô?t trong nh??ng chuyên nga?nh ngoa?i ng?? ????c xây d??ng s??m nhâ?t cu?a nha? tr???ng. Hiê?n co? ba gia?o viên ph? trách gi?ng d?y chuyên ngành này, g?m m?t pho? gia?o s? va? hai tr?? gi?ng. Trong ?o? có m?t gi?ng viên la? tiê?n si?, co?n mô?t gia?ng viên ?ang theo ho?c ch??ng tri?nh tiê?n si?. Chuyên ngành ti?ng Vi?t tuyê?n sinh hai n?m mô?t lâ?n.

Tha?nh qua? nghiên c??u khoa ho?c cu?a các gi?ng viên trong khoa chu? yê?u bao gô?m h?n 20 ba?i ba?o khoa ho?c, mô?t cuô?n gia?o tri?nh, mô?t công tri?nh di?ch thuâ?t, hai ?ê? ta?i nghiên c??u vê? da?y ho?c tiê?ng Viê?t, ba ?ê? ta?i nghiên c??u khoa ho?c câ?p nha? tr???ng.

Pho? gia?o s? Nhiê?p Tân hiê?n kiêm ch??c ?y viên th???ng vu? cu?a Phân hô?i tiê?ng Viê?t thuô?c Hô?i nghiên c??u va? gia?ng da?y ca?c th?? tiê?ng không phô? biê?n Trung Quô?c.

Sinh viên chuyên nga?nh tiê?ng Viê?t c?a Khoa gia?nh ????c nh??ng tha?nh ti?ch nô?i bâ?t trong ca?c cuô?c thi no?i tiê?ng Viê?t toa?n quô?c, mâ?y lâ?n ?oa?t gia?i nhâ?t.

N?i dung gi?ng d?y chi?nh c?a chuyên ngành ti?ng Vi?t là nh?ng lý lu?n và tri th?c v? ngôn ng?, v?n h?c, v?n hóa và kinh t? th??ng m?i c?a Vi?t Nam, nh?m ?ào t?o m?t ??i ng? tri? th?c tr? thành th?o ngo?i ng? và ki?n th?c chuyên môn v? kinh t? th??ng ma?i c?ng nh? có k? n?ng làm vi?c t?ng h?p trong các c? quan nhà n??c, doanh nghi?p nhà n??c, xí nghi?p t? nhân, doanh nghi?p n??c ngoài hay theo ?u?i công tác gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c theo chuyên ngành.

Chuyên nga?nh na?y chu? yê?u gô?m ca?c môn ho?c sau: Tiê?ng Viê?t c? s??, Ng?? pha?p tiê?ng Viê?t, Nghe va? no?i tiê?ng Viê?t, Gi??i thiê?u ti?nh hi?nh Viê?t Nam, Tiê?ng Viê?t cao câ?p, ?a?m pha?n th??ng ma?i tiê?ng Viê?t, Di?ch nói, ?o?c hiê?u các bài vi?t th??ng ma?i tiê?ng Viê?t, ?o?c hiê?u ba?i v?n ho?c tiê?ng Viê?t, ?o?c hiê?u ca?c ba?i viê?t trên ba?o chi? Viê?t Nam, Ly? thuyê?t va? th??c tiê?n di?ch thuâ?t Trung-Viê?t, Th? ti?n th??ng ma?i tiê?ng Viê?t, Tâ?p la?m v?n v.v...Trong ?o?, ca?c môn h?c nh? ?a?m pha?n th??ng ma?i tiê?ng Viê?t, ?o?c hiê?u các bài vi?t th??ng ma?i tiê?ng Viê?t, Th? ti?n th??ng ma?i tiê?ng Viê?t ???c coi là nh??ng môn ho?c ???c s??c c?a chuyên ngành. Ngoa?i ra, trong qua? tri?nh ?a?o ta?o, sinh viên chuyên nga?nh tiê?ng Viê?t ?ê?u co? c? hô?i ?i du ho?c ng??n ha?n ta?i ?a?i ho?c Quô?c gia Ha? Nô?i.

 

友情链接:500电竞官网  500电竞注册  500电竞注册  一号电竞app  分分彩官网